ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακας Συμμόρφωσης Μελέτης
Τοπογραφικό
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Γεωτεχνική Έρευνα
Έγκριση Αρχαιολογίας
Έγκριση για Ρέμα
Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
Έγκριση Υψομέτρου
Ορθή Επανάληψη
Παράταση του διαγωνισμού