Ίνα ώσιν έν, καθώς ημείς

6.355 social media engagement

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.)» (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13) 🜋 05.06.2022

🙏 «Ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς»
📜 «Τόν καιρό ἐκεῖνο, αὐτά εἶπε ὁ Ἰησοῦς, καί σήκωσε τά μάτια του στόν οὐρανό καί εἶπε· Πάτερ, ἔχει ἔλθει ἡ ὥρα· δόξασε τόν Υἱό σου, ὥστε καί ὁ Υἱός σου νά δοξάσει ἐσένα, σύμφωνα μέ τήν ἐξουσία πού ἔδωσες σέ αὐτόν ἐφ᾿ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά δώσει αἰώνια ζωή σέ ὅλους ἐκείνους πού τοῦ ἔχεις δώσει. Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι αὐτή: Νά γνωρίζουν ἐσένα, τόν μόνο ἀληθινό Θεό, καί τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὁποῖον ἀπέστειλες. Ἐγώ σέ δόξασα ἐπί τῆς γῆς, τελείωσα τό ἔργο πού μοῦ ἔχεις δώσει νά τελέσω· καί τώρα, δόξασέ με σύ, κοντά σου, Πάτερ, μέ τή δόξα τήν ὁποία εἶχα κοντά σου προτοῦ δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Φανέρωσα τό ὄνομά σου στούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού πῆρες ἀπό τόν κόσμο καί τούς ἔχεις δώσει σέ ἐμένα. Ἦταν δικοί σου καί τούς ἔδωσες σέ ἐμένα, καί ἔχουν τηρήσει τόν λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν ὅτι ὅλα ὅσα μοῦ ἔχεις δώσει εἶναι ἀπό σένα· δεδομένου ὅτι τά λόγια πού μοῦ ἔδωσες τά ἔδωσα σέ αὐτούς, καί αὐτοί τά δέχθηκαν, καί κατάλαβαν πραγματικά ὅτι προῆλθα ἀπό σένα, καί πίστεψαν ὅτι ἐσύ μέ ἀπέστειλες. Γιά αὐτούς ἐγώ παρακαλῶ· δέν παρακαλῶ γιά τόν κόσμο, ἀλλά γιά αὐτούς πού μοῦ ἔχεις δώσει, ἐπειδή εἶναι δικοί σου, καί ὅλα τά δικά μου εἶναι δικά σου καί τά δικά σου εἶναι δικά μου, καί ἔχω δοξασθεῖ δι᾿ αὐτῶν. Καί δέν θά εἶμαι πλέον στόν κόσμο, ἐνῶ αὐτοί θά εἶναι μέσα στόν κόσμο, καί ἐγώ ἔρχομαι σέ ἐσένα. Πάτερ ἅγιε, φύλαξέ τους μέ τή δύναμη τοῦ ὀνόματός σου, τό ὁποῖο μοῦ ἔδωσες, ὥστε νά εἶναι ἕνα ὅπως ἐμεῖς. Ὅταν ἤμουν μαζί τους στόν κόσμο, ἐγώ τούς φύλαξα, μέ τή δύναμη τοῦ ὀνόματός σου· ὅσους μοῦ ἔχεις δώσει τούς φύλαξα, καί κανείς ἀπό αὐτούς δέν χάθηκε παρά μόνο ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἡ Γραφή. Τώρα ὅμως ἔρχομαι σέ ἐσένα, καί αὐτά τά λέγω ἐνῶ βρίσκομαι ἀκόμη στόν κόσμο, γιά νά ἔχουν μέσα τους τή δική μου χαρά ὁλοκληρωμένη.»

🜋 ΜΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
Κυριακή σήμερα τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καθώς κορυφώνεται χρονολογικά καί λειτουργικά ἡ λαμπρότερη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε τή μεγάλη αὐτή καί ἁγία ἡμέρα. Συλλειτουργοί καί συνεορταστές μας σήμερα οἱ τριακόσιοι δεκαοκτώ θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν συνοδικῶς τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἀφοῦ τούς συνεκάλεσε ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος, αὐτοκράτορας τότε τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Σκοπός τῆς συγκλήσεως τῆς ἁγίας αὐτῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἦταν ἡ καταδίκη τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί ἡ θετική διατύπωση τῆς Ὀρθοδόξου δογματικῆς διδασκαλίας περί τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Μέ τήν ἐπίκληση καί κάθοδο τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἡ ἁγία Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος καταδίκασε τή διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, συνέταξε τό Σύμβολο τῆς Νίκαιας, δηλαδή τό α΄ μέρος τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καί ὅρισε μεταξύ ἄλλων τόν τρόπο ὑπολογισμοῦ τῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Ἡ Σύνοδος αὐτή ἐγκαινίασε μιά νέα περίοδο συν οδικῆς ἔκφρασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης, ἀπαντώντας μέ δογματική ἀκρίβεια στό θεμελιῶδες ζήτημα τῆς σχέσης Πατέρα καί Λόγου.

🜋 Ἡ χαρά τῆς Ἐκκλησίας
Χαίρει μεγάλη χαρά σήμερα ἡ Ἐκκλησία ὡς «ταμειοῦχος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ», διότι κατέχει τό δῶρο τῆς πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμό» της. Ἀναμένοντας τόν ἑορτασμό τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ κατεξοχήν πνευματοφόροι, παιανίζουν μέ τήν ἱερά παρακαταθήκη τους ἄσματα προεόρτια αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ποιό εἶναι, ἄραγε, ἐκεῖνο τό γεγονός πού κατέστησε τούς ἁγίους Πατέρες αἰώνια ὑποδείγματα ἀρετῆς, ἀπλανεῖς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας καί ἀστέρες πολύφωτους τοῦ νοητοῦ στερεώματός της, μόνιμους δέ κήρυκες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅσο διαρκεῖ ὁ κόσμος καί ἡ ἱστορία; Ἀκριβῶς τό γεγονός πού ὡς προοπτική καί ἐπιθυμία συνάμα τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ ἐπιστέφει ὡς ἀκροτελεύτια φράση τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή: «Ἵνα ἔχωσι τήν χαράν τήν ἐμήν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς».

🜋 Ἑνότητα καί ἀγάπη
Ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Χριστό, ἑνότητα καί μέ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο, πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος· αὐτό ἐπεδίωκαν μέ συναίσθηση τῆς ζωτικῆς του ἀναγκαιότητας, μέ προσωπικό ἀγῶνα καί κυρίως μέ ἀδιάλειπτη προσευχή οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ἔτσι τούς δόθηκε ὡς χάρισμα ἡ ὁλοκληρωμένη καί πλήρης χαρά τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι μετέδιδαν καί ἐκεῖνοι στό ποίμνιο καί τούς ἀδελφούς τους αὐτή τήν εὐφροσύνη, τή χαρά τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τό πλάσμα του. Αὐτή δέ ἡ ἀγάπη ἐκφραζόταν σέ κάθε στιγμή καί μέ ἔργα φιλανθρωπίας, καί μέ πιστότητα στό ἱερό τους καθῆκον, καί μέ πατρικό ἐνδιαφέρον πρός τόν λαό πού ἡ Ἐκκλησία τούς ἐμπιστεύθηκε, μά κυριότερα μέ συν εχή μελέτη καί μέ ἀκρίβεια στήν ἀπόδοση τῶν δογμάτων καί στήν ἔκφραση τῆς πίστης. Ἔργο τους ἱερό ὁ καθαρισμός τοῦ ἀγροῦ ἀπό τά ζιζάνια τῆς αἵρεσης, πού ὁ διάβολος ὡς μισόκαλος καί μισάνθρωπος καλλιεργεῖ γιά νά καταπνίξει αὐτή τή σωστική γιά τήν ἑνότητα ἀκρίβεια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄς εὐχηθοῦμε, ἀδελφοί μου, τή σημερινή εὐλογημένη ἡμέρα, πού θυμόμαστε τήν προσφορά καί τά κατορθώματα τῶν ἁγίων Πατέρων,
νά ἀξιωθοῦμε νά λάβουμε καί ἐμεῖς παράδειγμα ἀπό τό ἅγιο πρότυπο τῆς δικῆς τους ἑνότητας. Ὅπως εἴδαμε καί ἀπό τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ βίωση αὐτῆς τῆς ἑνότητας ὡς καρποῦ τῆς δικῆς του θυσίας, τῆς Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεώς του. Ἡ τήρηση τῆς πίστης ὡς καρπός τῆς ἁγιότητας, ἄς προσέξουμε, δέν εἶναι μέλημα μόνο τῶν ἐπισκόπων, τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά προσωπικός ἀγώνας τοῦ κάθε μέλους της, ὅπου καί ὅποτε ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νά ζοῦμε. Αὐτή ἡ ἑνότητα καί αὐτή ἡ ἀγάπη θά φανερώνον ται τόσο μέ τήν ἀπαγγελία καί βίωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ὅσο καί μέ τήν ἐπίσκεψη στόν πόνο καί στήν ἀνάγκη, ἀλλά καί μέ τή συμμετοχή στή χαρά τοῦ ἀδελφοῦ μας.

🖋️Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.)» (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13) 🜋 05.06.2022

🙏 «Ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς»
📜 «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς· τὸ ἔργον ἐτελείωσα, ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου· σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι, παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰμὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.»

🙏ΑΜΗΝ

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ», τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 📜 3601