Πατερικά Κείμενα

Μεγάλου Βασιλείου

Τα έξοδα των πλουσίων (κεφ. 5) από τον λόγο «Πρός τούς πλουτούντας»

[PG 31, 277-303]