Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ

«ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ».
(Λουκ. β’, 10-11)

Τά παραπάνω χαρμόσυνα, μα τόσο λυτρωτικά καί ἀφυπνιστικά λόγια τοῦ Ἀγγέλου ἀποτελοῦν μήνυμα θριαμβευτικό πού ἀντηχεῖ πανηγυρικά σέ ὅλη τήν οἰκουμένη καί προσκαλεῖ τόν κάθένα ἀπό ἐμᾶς, κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, νά συμμετάσχουμε στήν ἀνείπωτη χαρά τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά συνεορτάσουμε τό μοναδικό γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως Ἐκείνου, πού οἱ Προφήτες ἐπί αἰῶνες διακήρυτταν καί ἡ ἀνθρωπότητα μέ πόθο ἀνέμενε, τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πράγματι, «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16) καί τά «σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται». Ποιός δέν μένει ἔκθαμβος μπροστά στό μεγαλειώδες προαιώνιο σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας; Ποιός δέν μένει ἐκστατικός μπροστά στήν ἄπειρη καί ἀνυπέρβλητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο ἤ καί στήν ἄμετρη ταπείνωση τοῦ Δημιουργού γιά το πλάσμα Του;

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου ἀποτελεῖ μυστήριο «μέγα καί παράδοξο», ἀλλά καί γεγονός ἀληθινό, παγκόσμιο, ἱστορικό καί βαθιά πνευματικό. Εἶναι γεγονός ὑπαρξιακό, ἀτέρμονης χαρᾶς καί εὐφροσύνης, τό ὁποῖο σηματοδοτεῖ τήν ἀπαρχή τῆς νέας δημιουργίας τοῦ καινούργιου κόσμου πού προσφέρει ὁ Θεός στήν ἀνθρωπότητα καί ἀποκαλύπτει τήν ἀληθινή γνώση τόσο γιά τόν Τριαδικό Θεό, ὅσο γιά τόν πραγματικό, ἐλεύθερο καί πλήρη ἄνθρωπο.

«ἐκ Παρθένου τεχθείς» Κύριος, ἐκτός ἀπό Ἀνάσταση καί Ζωή ἀποτελεῖ τήν ἀληθινή, τήν αὐθεντική, τήν ἀπόλυτη Χαρά. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγή τῆς διαρκοῦς Χαρᾶς, πού ξεπερνᾶ κάθε κοσμική καί πρόσκαιρη ἀπόλαυση, κάθε ἐφήμερη εὐχαρίστηση καί θέλει καί εὐχαριστιέται, ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Ὅσιος Πορφύριος, νά σκορπᾶ τή χαρά, ἀλλά καί νά πλουτίζει τούς πιστούς Του μέ χαρά. Ἄλλωστε, γι’ αὐτή τήν μεγάλη χαρά μᾶς ἔπλασε, γιά αὐτή τήν χαρά μᾶς ἀναγέννησε καί σέ αὐτήν τήν χαρά μᾶς ὁδηγεῖ, ἤτοι σέ ἐπανασύνδεση μέ τόν Δημιουργό μας καί στήν ὁδό πρός τήν κατά χάριν θεώσή μας.

Σήμερα, μέσα στήν ἀνήσυχη καθημερινότητά μας, μέ τόν φόβο, τόν πόνο καί τό ἄγχος νά περιστοιχίζουν τίς ζωές μας, μέ τήν κοινωνική ἀδικία, τόν ἔντονο ξενιτεμό, τά ἀκραῖα φαινόμενα βίας καί μισαλλοδοξίας νά χαρακτηρίζουν τήν «προοδευτική» κοινωνία μας, μέ τά μαύρα σύννεφα τῆς λύπης νά σκοτεινιάζουν τόν ὀρίζοντα τῆς ψυχῆς μας, ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ «Μητρόπολις πασῶν τῶν ἑορτῶν» κατά τόν ἱ. Χρυσόστομο (PG 48, 752) ἔρχεται ὡς χαρμόσυνη δέσμη παρηγοριᾶς, ὡς ὁλοφώτεινη ἀκτίνα εἰρήνης καί ἀγαλλίασης γιά νά περιλούσει μέ χαρά τήν ψυχή μας και νά μᾶς τονίσει ἤ καί νά ὑπενθυμίσει ὁτι ὁ Θεός εἶναι ὄχι ἀπλώς παρών στόν κόσμο μας, ἀλλά ὅτι ὁ Ὑιός Του ὁ Μονογεννής γίνεται τέλειος ἄνθρωπος γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, ἐπιδεικνύοντάς μας ἔτσι τό μεγαλεῖο τῆς θείας φιλευσπαχνίας.

Σέ αὐτή τήν μεγάλη χαρά μᾶς προσκαλεῖ νά συμμετάσχουμε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἀναμένει καρτερικά τήν δική μας ἀνταπόκριση καί δική μας προθυμία.

Ἐκ βάθους καρδίας εὔχομαι σέ ὅλες καί ὅλους τά φετινά Χριστούγεννα καί τό νέο ἔτος νά γίνει ἡ ἀπαρχή μίας νέας καί πιό χαρούμενης ζωῆς, γεμάτης ἀπό τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Σαρκωθέντος Σωτήρα μας!

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Καλό καί Δημιουργικό 2018!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ