Το μήνυμα του Σταυρού

6.521 social media engagement

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)» (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) 🜋 27.03.2022

🙏 Το μήνυμα του Σταυρού
📜 «Εἶπεν ὁ Κύριος: Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, πρέπει νά ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί νά σηκώσει τόν σταυρό του, καί νά μέ ἀκολουθήσει. Γιατί, ὅποιος θέλει νά σώσει τήν ψυχή του, θά τή χάσει. Ὅποιος χάσει τήν ψυχή του χάριν ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου, αὐτός θά τή σώσει. Γιατί τί θά ὠφεληθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἄν κερδίσει ὅλο τόν κόσμο καί χάσει τήν ψυχή του; Ἤ τί μπορεῖ νά δώσει ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν ψυχή του; Γιατί ὅποιος ντρέπεται γιά ἐμένα καί γιά τά λόγια μου σέ αὐτή τή γενεά τήν ἀνήθικη καί ἁμαρτωλή, τότε καί ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου θά ντραπεῖ γιά αὐτόν ὅταν ἔλθει μέ τή λαμπρότητα τοῦ Πατρός του μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους. Καί ἔλεγε σέ αὐτούς: Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ὑπάρχουν μερικοί ἀπό αὐτούς πού βρίσκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δέν θά γευθοῦν τόν θάνατο μέχρις ὅτου δοῦν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ νά ἐπικρατεῖ δυναμικά.»

🜋 Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΞΥΛΟΝ
Ὁ τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός τοῦ Κυρίου, τό ξύλο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας, ἡ πηγή τῆς σωτηρίας, ἡ προσκομιδή τῆς Ἀναστάσεως, σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὑψώνεται στό μέσον τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τόν προσκυνήσουν οἱ πιστοί. Οἱ ἄγγελοι μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ πανηγυρίζουν, οἱ δαίμονες καί τά ἐπί γῆς ὄργανά τους θρηνοῦν καί ὀδύρονται.

Βρισκόμαστε στό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατεξοχήν χρονικῆς περιόδου ἀσκήσεως καί ἐγκράτειας, προσπάθειας ὁλοκάρδιας τῶν Χριστιανῶν νά ἐπανασυνδέσουμε τή ζωή μας μέ τόν Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία μας στήν πρός τοῦτο μητρική καί σοφώτατη παιδαγωγική μέριμνά της ὑψώνει στό κέντρο τοῦ ναοῦ καί τῆς θείας λατρείας τόν τίμιο Σταυρό, ὑψώνει δηλαδή ὡς λάβαρο εἰρηνικῆς ἐπαναστάσεως τό τιμιώτατο ξύλο, τό κύριο ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου, ἐπάνω στό ὁποῖο ἐξέτεινε τίς παλάμες του ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὥστε νά καταστήσει καί πάλι ἐφικτή τή σωτηρία γιά ὅλους μας. Συγχρόνως, μέ τή συμβολική αὐτή πράξη ἐπαναλαμβάνει τό αἰώνιο κήρυγμα – πρόταση ζωῆς γιά τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά, προτάσσοντας τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ ὡς τό μόνο εἰσάγον στή χαρά τῆς κοινωνίας μέ τόν σταυρωμένο Λυτρωτή καί τήν εἰκόνα του μέσα στόν κόσμο, πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ ὅπου γῆς σταυρωμένος καί περιφρονημένος καί ἀπαξιωμένος ἄνθρωπος.

🜋 Κριτήριο τῶν φίλων τοῦ Χριστοῦ
«Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς σηκώσει τόν σταυρό του καί ἄς μέ ἀκολουθήσει»· μέ τά λόγια αὐτά ἀρχίζει τό ὁριζόμενο εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα στή θεία Λειτουργία τῆς σημερινῆς ἁγίας ἡμέρας. Κάθε γράμμα καί συλλαβή του, κάθε λέξη καί φράση του, εἶναι καί ἕνας λίθος λαξευμένος ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό γιά τή λιθόστρωση τοῦ δρόμου πού μᾶς εἰσάγει στόν Παράδεισο.

Ἄς προσπαθήσουμε λίγο νά τούς ἀγγίξουμε, νά τούς ψηλαφήσουμε, νά τούς ζυγίσουμε πνευματικά, αὐτούς τούς λίθους. Ἡ φράση «ὅποιος θέλει» χαρακτηρίζει καί προκαθορίζει τόσο τή συγκεκριμένη πρόταση ὅσο καί τό κείμενο πού ἕπεται. Καμία ἐπιβολή, καμία στέρηση τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας, καμία κατάργηση τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς δέν τίθεται ἐδῶ. Ἀντίθετα, ὅποιος θέλει νά γίνει φίλος οἰκεῖος καί ἀδελφός μου, λέγει ὁ Χριστός, νά τό κάνει ἀφοῦ ἀποφασίσει δύο πράγματα. Πρῶτα νά ἀποκηρύξει τόν δουλικό δεσμό μέ τό θέλημά του καί ἔπειτα προτάσσοντας τήν ἀληθινή ἐλευθερία νά ἄρει τόν σταυρό πού ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ θά τοῦ ἐπιτρέψει νά σηκώσει.

Μιλᾶ ἔπειτα ὁ Χριστός μας μέ τή γραφίδα τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου διαζωγραφίζοντας ὡς πράξη σωτηρίας τήν ἐν λόγῳ ἐπιλογή καί μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὅποιος θέλει νά σώσει τήν ψυχή του, νά αἰωνιοποιήσει δηλαδή τή ζωή του, χρειάζεται νά τήν ἀπολέσει μαζί μέ τά τερπνά αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ὅποιος θυσιάσει τά φθαρτά αὐτοῦ τοῦ βίου μένοντας σταθερός στό θέλημα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ, αὐτός θά τήν διασώσει.

🜋 Πρόταση γιά νά ζήσει ὁ κόσμος
Ἡ περίοδος πού διανύουμε εἶναι ἡ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας γιά ὁλόκληρη τή ζωή μας. Ἡ Ἐκκλησία μέ τό εἰσαγωγικό της μυστήριο, τό ἅγιο Βάπτισμα, καί μέ πρακτικότατο τρόπο ξεκαθαρίζει τό κάλεσμά της πρός τά μέλη της. Ἄν κανείς μελετήσει μέ προσοχή καί παρακολουθήσει μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη ὅσα πράττει ὁ τελετουργός ἱερέας κατά τήν κατήχηση, τό Βάπτισμα, ἀλλά καί τό Χρίσμα, θά διαπιστώσει ὅτι πάμπολλες φορές σταυροειδῶς εὐλογεῖ τόν κατηχούμενο –βρέφος ἤ ἐνήλικα–, τό νερό, τό λάδι, τά ἐνδύματα, τόν λαό. Ἰδιαίτερα, πρίν ἀπό τήν τριπλή ἀνάδυση καί κατάδυση ἐπιχρίει σταυροειδῶς μέ τό εὐλογημένο ἔλαιο τίς θυρίδες τῶν αἰσθήσεων τοῦ νεοφωτίστου. Τό στόμα, ἡ μύτη, τά αὐτιά, τά μάτια, τά χέρια σταυρώνονται, εὐλογοῦνται μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, ὥστε ἡ πορεία, ἡ σκέψη, οἱ ἀποφάσεις τοῦ νεοφωτίστου νά εἶναι πάντοτε ταυτισμένες μέ τόν σταυρό. Εἴθε ὁμοίως νά εἶναι εὐλογημένο τό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας!

🖋️Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)» (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) 🜋 27.03.2022

🙏 Το μήνυμα του Σταυρού
📜 «Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με, καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.»

🙏ΑΜΗΝ

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ», τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 📜3591