«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Προ των Φώτων» (Μάρκ. α´ 1-8) 🜋 2.1.2022

5.777 social media engagement

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Προ των Φώτων» (Μάρκ. α´ 1-8) 🜋 2.1.2022

🙏 Ὁ Πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ
📜 «Ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅπως εἶναι γραμμένο στά βιβλία τῶν προφητῶν· «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιαφόρο μου νά πορεύεται μπροστά σου κι αὐτός θά προετοιμάσει τόν δρόμο σου, πού ἐκτείνεται ἐμπρός σου. Ἡ φωνή του θά ἀκούγεται στήν ἔρημο, ἑτοιμᾶστε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, κάνετε ἴσια τά μονοπάτια γιά νά περάσει»· ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰωάννης στήν ἔρημο, ὅταν βάπτιζε καί κήρυττε τό βάπτισμα ὡς ἔνδειξη μετανοίας, πρός ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καί πήγαιναν σέ αὐτόν οἱ ἄνθρωποι ἀπό ὅλη τήν περιοχή τῆς Ἰουδαίας καί ἀρκετοί Ἱεροσολυμίτες, καί ὅλοι βαπτίζονταν ἀπό αὐτόν στόν Ἰορδάνη ποταμό καί συγχρόνως ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους. Ὁ Ἰωάννης εἶχε ἔνδυμα ἀπό τρίχες καμήλας καί δερμάτινη ζώνη γύρω ἀπό τή μέση του, ἔτρωγε ἀκρίδες καί ἄγριο μέλι. Καί στό κήρυγμά του ἔλεγε: Μετά ἀπό ἐμένα, ἔρχεται ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό ἐμένα, τοῦ ὁποίου δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω γιά νά λύσω τό λουρί τῶν ὑποδημάτων του. Ἐγώ μέν σᾶς βάπτισα μέ νερό, αὐτός ὅμως θά σᾶς βαπτίσει μέ τό ἅγιο Πνεῦμα. »

🜋 ΤΟ ΦΩΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΦΩΤΑ
Κυριακή πρό τῶν Φώτων καί συνάμα πρώτη Κυριακή τοῦ νέου ἔτους ἡ σημερινή, καί ἀκούσαμε κατά τή θεία Λειτουργία νά διαβάζεται ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ἀπόσπασμα προπαρασκευαστικό καί προδρομικό γιά τήν ὑποδοχή τῆς ἐρχόμενης μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Θεοφανείων μέ πρωταγωνιστή τόν τίμιο Πρόδρομο, τή μεγάλη αὐτή βιβλική προσωπικότητα, τόν προφήτη καί διδάσκαλο, τόν ἀσκητή καί μάρτυρα, τόν φίλο καί συγγενή τοῦ Κυρίου, ἐκεῖνον τοῦ ὁποίου τήν παρουσία καί τήν ἀποστολή εἶχαν προκηρύξει οἱ Προφῆτες.

🜋 Ἡ πρόσκληση τοῦ τιμίου Προδρόμου
Οἱ καιροί μας, καιροί μεστοί λόγων κενῶν καί ἀνούσιων πού μέ τρόπο στομφώδη προβάλλουν τά ἐπίπλαστα καί πρόσκαιρα καί -ὡς ἐκ τούτου- καθίστανται ἀνίκανοι νά πείσουν, πολλά ἔχουν νά διδαχθοῦν ἀπό τή διάκριση, τήν εὐθύτητα, τήν πίστη καί τήν ὁμολογία τοῦ κηρύγματος τοῦ τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος σέ κάθε στιγμή τῆς ἁγίας ζωῆς του, πάντοτε ἐπέλεγε ἐμπειρικά τήν πράξη «εἰς θεωρίας ἐπίβασιν». Μολονότι μεγάλη τιμή ἀπέδιδαν οἱ ἄνθρωποι ἀξίως καί δικαίως στό πρόσωπό του, ἐκεῖνος σέ κάθε περίσταση ὁμολογοῦσε, ἀλλά καί μέσα στούς αἰῶνες ὁμολογεῖ, ὅτι ἔρχεται ὕστερα ἀπό ἐμένα ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω καί νά τοῦ λύσω ὡς δοῦλος τό κορδόνι τῶν ὑποδημάτων του. Εἶναι αὐτός περί τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τό ἀψευδές στόμα του εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι δέν ἔχει γεννηθεῖ ἀπό μήτρα γυναίκας ἄνδρας μεγαλύτερος σέ ἀξία πνευματική ἀπό τόν τίμιο Πρόδρομο.

Εἶναι ὁ Προφήτης πού διακαῶς ἐπιθυμεῖ νά τόν ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι σάν νά μήν ὑπάρχει, προσανατολίζοντας τήν προσοχή καί τό βλέμμα τους στόν Χριστό. Αὐτός λοιπόν κηρύττει σήμερα ἀπό τόν ἄμ βωνα κάθε ὀρθοδόξου ναοῦ στά πέρατα τῆς οἰκουμένης· ὁ ὄντως ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πού ἤδη ἀπό τήν κοιλιά τῆς γηραλέας μητέρας του, τῆς Ἐλισάβετ, εἶχε κηρύξει καί προσκυνήσει τή Θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς ὑποδέχεται σήμερα εὐαγγελικῶς ὁ ἱστάμενος στό μεταίχμιο Καινῆς καί Παλαιᾶς Διαθήκης, δείχνοντας στήν αὐγή τοῦ σωτηρίου ἔτους 2022 τόν δρόμο, φωτίζοντας τίς ζωές μας καί προσκαλώντας μας πάλι μέ τήν «καινίζουσα τά πάντα» προδρομική πρόταση τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τή μετάνοια.

🜋 Τό θαῦμα στήν Ἐκκλησία
Καμία ἴαση ἀπό σωματική καί πνευματική ἀσθένεια, καμία ἀποκατάσταση στή λαβωμένη ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη καί ἡ ἴδια ἡ ἀνάσταση ἑνός νεκροῦ δέν ἀποτελεῖ θαῦμα γιά τήν Ἐκκλησία ὅσο ἡ μετάνοια, ἡ ἀλλαγή δηλαδή τοῦ προσανατολισμοῦ μας, τῆς σκέψης, τοῦ νοῦ μας, ὁ ἀναβαπτισμός τους στό γλυκύ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι χθές καί σήμερα ὁ αὐτός καί παραμένει «ἀναλλοιώτως» ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. Ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ χαρά γιά τούς ἁγίους ἀγγέλους, πανηγύρι γιά τόν οὐρανό, θρῆνο καί ὀδυρμό γιά τούς δαίμονες.

Μέ ἄγχος καί ἀγωνία, μέ ἀμφιβολίες καί ἀπορίες, μέ φόβο στίς καρδιές μας γιά ὅσα ἐκεῖνος μέλλει νά μᾶς φανερώσει, βηματίζουμε δειλά στόν νέο χρόνο πού ἀνοίγεται μπροστά μας. Εἶναι, ἄραγε, αὐτά τά αἰσθήματα πού ἁρμόζουν στίς καρδιές ὅσων πιστεύουν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ἀκοῦνε μέ συνέπεια τό κάλεσμα τοῦ τιμίου Προδρόμου; Μόνο ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στόν Θεό, περί τῆς πατρικῆς πρόνοιας γιά τό ὁποῖο μιλάει ὁ Παῦλος κραυγάζοντας μέ στεντόρεια φωνή, μπορεῖ νά ἐπιτρέψει νά καλλιεργοῦνται καί νά φύονται τέτοια ζιζάνια στό χωράφι τῆς καρδιᾶς μας. «Μά…», θά ποῦμε, «…τό διαδίκτυο, ὁ γέροντας, ἡ γερόντισσα»… Ὁ μέγιστος Πρόδρομος μᾶς ἀπαντᾶ ταπεινούμενος καί μᾶς καλεῖ νά ἐπιστρέψουμε στόν Χριστό πού εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη, ἡ ὁποία «ἔξω βάλλει τόν φόβον». Δέν μποροῦμε νά προβλέψουμε τούς ἀνέμους, τίς καταιγίδες, τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα πού θά φέρει ὁ νέος χρόνος, μποροῦμε ὅμως μέ ἔνδυμα τή μετάνοια καί πανωφόρι τήν ἀγάπη καί τήν πίστη μας στόν Χριστό νά ξεκινήσουμε τήν πορεία, βέβαιοι ὅτι «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν».

🖋️Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

ΟΛΟΨΥXΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ, ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΙΣΗ!

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Προ των Φώτων» (Μάρκ. α´ 1-8) 🜋 2.1.2022

🙏 Ὁ Πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ
📜 «Ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅπως εἶναι γραμμένο στά βιβλία τῶν προφητῶν· «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιαφόρο μου νά πορεύεται μπροστά σου κι αὐτός θά προετοιμάσει τόν δρόμο σου, πού ἐκτείνεται ἐμπρός σου. Ἡ φωνή του θά ἀκούγεται στήν ἔρημο, ἑτοιμᾶστε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, κάνετε ἴσια τά μονοπάτια γιά νά περάσει»· ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰωάννης στήν ἔρημο, ὅταν βάπτιζε καί κήρυττε τό βάπτισμα ὡς ἔνδειξη μετανοίας, πρός ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καί πήγαιναν σέ αὐτόν οἱ ἄνθρωποι ἀπό ὅλη τήν περιοχή τῆς Ἰουδαίας καί ἀρκετοί Ἱεροσολυμίτες, καί ὅλοι βαπτίζονταν ἀπό αὐτόν στόν Ἰορδάνη ποταμό καί συγχρόνως ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους. Ὁ Ἰωάννης εἶχε ἔνδυμα ἀπό τρίχες καμήλας καί δερμάτινη ζώνη γύρω ἀπό τή μέση του, ἔτρωγε ἀκρίδες καί ἄγριο μέλι. Καί στό κήρυγμά του ἔλεγε: Μετά ἀπό ἐμένα, ἔρχεται ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό ἐμένα, τοῦ ὁποίου δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω γιά νά λύσω τό λουρί τῶν ὑποδημάτων του. Ἐγώ μέν σᾶς βάπτισα μέ νερό, αὐτός ὅμως θά σᾶς βαπτίσει μέ τό ἅγιο Πνεῦμα. »

🙏ΑΜΗΝ

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ», τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 📜 3579