Η Τελική Κρίση

5.957 social media engagement

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» (Ματθ. κε´ 31-46) 🜋 27.02.2022

🙏 Ἡ τελική κρίση
📜 «Εἶπεν ὁ Κύριος: Ὅταν ἔλθει ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου μέ ἔνδοξο τρόπο καί ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μαζί του, τότε θά καθίσει στόν ἔνδοξο θρόνο του, καί θά συναχθοῦν μπροστά του ὅλα τά ἔθνη, καί θά χωρίσει τούς μέν ἀπό τούς δέ, ὅπως ὁ βοσκός ξεχωρίζει τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια, καί θά τοποθετήσει τά μέν πρόβατα πρός τά δεξιά του, τά δέ ἐρίφια πρός τά ἀριστερά. Τότε ὁ βασιλιάς θά πεῖ στούς ἐκ δεξιῶν του: Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατέρα μου, κληρονομῆστε τή βασιλεία πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἀπό καταβολῆς κόσμου. Γιατί πείνασα καί μοῦ δώσατε νά φάγω, δίψασα καί μέ ποτίσατε, ἤμουν ξένος καί μέ περιμαζέψατε, ἤμουν γυμνός καί μέ ντύσατε, ἀρρώστησα καί μέ ἐπισκεφθήκατε, ἤμουν στή φυλακή καί ἤλθατε νά μέ δεῖτε. Τότε οἱ δίκαιοι θά τοῦ ἀποκριθοῦν καί θά ποῦν: Κύριε, πότε σέ εἴδαμε πεινασμένο καί σέ θρέψαμε, ἤ διψασμένο καί σέ ποτίσαμε; Πότε σέ εἴδαμε ξένο καί σέ περιμαζέψαμε, ἤ γυμνό καί σέ ντύσαμε; Πότε σέ εἴδαμε ἀσθενή ἤ στή φυλακή, καί ἤλθαμε νά σέ δοῦμε; Καί ἀφοῦ ἀποκριθεῖ ὁ βασιλιάς, θά τούς πεῖ: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι, ἐφόσον κάνατε αὐτά ἔστω καί σέ ἕναν ἀπό αὐτούς τούς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, τά κάνατε σέ ἐμένα. Τότε θά πεῖ καί στούς ἐξ ἀριστερῶν· Φύγετε μακριά μου οἱ καταραμένοι, στό αἰώνιο πῦρ πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ γιά τόν διάβολο καί τούς ἀγγέλους του. Γιατί πείνασα καί δέν μοῦ δώσατε νά φάγω, δίψασα καί δέν μέ ποτίσατε, ἤμουν ξένος καί δέν μέ περιμαζέψατε, γυμνός καί δέν μέ ντύσατε, ἀσθενής καί στή φυλακή καί δέν μέ ἐπισκεφθήκατε. Τότε θά τοῦ ἀποκριθοῦν καί αὐτοί καί θά ποῦν: Κύριε, πότε σέ εἴδαμε πεινασμένο ἤ διψασμένο ἤ ξένο ἤ γυμνό ἤ ἀσθενή ἤ στή φυλακή, καί δέν σέ ὑπηρετήσαμε; Τότε θά τούς ἀποκριθεῖ καί θά πεῖ: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι, ἐφόσον δέν τά κάνατε ἔστω καί σέ ἕναν ἀπό αὐτούς τούς ἀσήμαντους, οὔτε σέ ἐμένα τά κάνατε. Καί αὐτοί θά μεταβοῦν στήν αἰώνια κόλαση, ἐνῶ οἱ δίκαιοι στήν αἰώνια ζωή.»

🜋 ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΑΡΧΗ
Μᾶς ἀξίωσε καί πάλι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ νά εἰσέλθουμε στήν προφωνήσιμο ἑβδομάδα τῆς φετινῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω σήμερα, ἡ ὁποία λαμβάνει τό ὄνομά της ἀπό μία πρόσκληση, τήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας μας νά σταματήσουμε σήμερα τήν κρεοφαγία καί νά ἀναλάβουμε μέ χαρά σιγά-σιγά τήν ἄσκηση τῆς νηστείας.

Στή σημερινή θεία Λειτουργία ἀκούσαμε νά διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀναφέρεται στήν τελική κρίση. Μέ τρόπο λιτό καί συνάμα συγκλονιστικό ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής μᾶς καταθέτει θεόπνευστα τόν διάλογο ἀνάμεσα στόν Χριστό καί στούς μαθητές του, ὅταν τόν ρώτησαν περί τῆς κρίσεως ὅλων τῶν γενεῶν τῶν ἀνθρώπων. Τό θεμελιῶδες καί βασικό κριτήριο γιά τήν ἔκφραση καί ἀπόδοση αὐτῆς τῆς κρίσεως εἶναι ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης καί τό κατά πόσον αὐτή πρακτικά προσφέρθηκε ἀπό τόν ἄνθρωπο στόν συνάνθρωπό του, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα στόν κόσμο. Ὁ Χριστός πάμπολλες φορές στήν πορεία του στά ἀνθρώπινα πράγματα, καί μάλιστα στόν πλούσιο ἐκεῖνο νεανία, εἶχε διακηρύξει τό «ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου…καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», ὑπογραμμίζοντας ὅτι σέ αὐτές τίς δύο ἐντολές συμπυκνώνεται ὅλο τό νόημα τοῦ κηρύγματος τῶν Προφητῶν καί τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.

🜋 Ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης
Διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Χριστός τίποτε δέν ἀναμένει οὔτε διεκδικεῖ γιά τόν ἑαυτό του. Ἡ προσφορά φαγητοῦ στόν πεινασμένο, νεροῦ στόν διψασμένο, ἐνδύματος στόν γυμνό, ἡ ἐπίσκεψη στόν νοσηλευόμενο καί στόν φυλακισμένο προβάλλονται μέ ἁπλότητα ἀλλά καί σοβαρότητα, ὡς κριτήρια γιά τήν εἴσοδό μας στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τό συμπέρασμα πού ἐξάγεται εἶναι ὅτι ἡ ὕπαρξη τῆς ἀγάπης, τῆς ἀληθινῆς καί ἀκέραιης, αὐτή ἀποτελεῖ τό εἰσιτήριο γιά τό ἄνοιγμα τῆς θύρας τοῦ Παραδείσου. Ὁπωσδήποτε πολλές φορές προβληματιζόμαστε καί ἀποροῦμε περί τοῦ ζητήματος τῆς σωτηρίας μας· τό βαρύνουμε μέ σκέψεις, τό κάνουμε σύνθετο καί πολυδιάστατο, τό καθιστοῦμε ἄδηλο καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀποφεύγουμε νά τό συζητοῦμε. Ἄλλες φορές, προσπαθώντας νά προσ εγγίσουμε τό μήνυμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς διήγησης, θεωροῦμε ὅτι ἡ προτεινόμενη ἀπό τόν Χριστό προσφορά μας πρός τόν συνάνθρωπο εἶναι μόνο ἡ ὑλική, καί μή ἔχοντας περίσσευμα ὑλικῶν ἀγαθῶν τήν ἀντιμετωπίζουμε σάν νά μή μᾶς ἀφορᾶ· αὐτό ἀποτελεῖ σφάλμα καί πλάνη.

🜋 Tό πολύμορφο τῆς προσφορᾶς
Πρῶτον, ὁ Χριστός, ὅταν μιλάει γιά προσφορά ὑλικῶν ἀγαθῶν, τήν ἀναμένει ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά μας· δεύτερον καί κυριότερον, ἡ ἀνάγκη τῶν ἀδελφῶν μας, καί μάλιστα στόν σημερινό κόσμο, συχνότατα εἶναι ἀνάγκη ὄχι ὑλική, ἀλλά ἄλλου εἴδους. Τό χαμόγελο σέ ἐκεῖνον πού ὑποφέρει, ἡ παρέα σέ ἐκεῖνον πού παλεύει μέ τή μοναξιά του, λίγος χρόνος σέ αὐτόν πού ὁ κόσμος θεωρεῖ ἀνάξιο προσοχῆς, μία ἐπίσκεψη σέ αὐτόν πού –ἔστω μέ δική του εὐθύνη– ἔχει ξεχαστεῖ ἀπό συγγενεῖς καί φίλους, ὅλα αὐτά μποροῦν νά ἀναδειχθοῦν ἰσάξια ἤ καί μεγαλύτερα ἀπό μία μεγάλη ὑλική προσφορά σέ κάποιον ἄστεγο ἤ πεινασμένο. Ὁ ἄνθρωπος πού ἀκούει μέσα του πάντοτε νά ἠχεῖ ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης γνωρίζει καλά καί τό ποῦ καί τό πῶς νά τή μεταδίδει. Στόν ἀλκοολικό, γιά παράδειγμα, ἤ τόν ναρκομανή δέν δείχνει κανείς ἀγάπη δίνοντας λίγα χρήματα, βοηθώντάς τον νά συμπληρώσει τό ἀπαιτούμενο ποσό γιά τήν ἀγορά τοῦ ποθούμενου – ἴσως αὐτό εἶναι τό πιό εὔκολο ἄλλωστε. Διαγράφοντας ὅμως τό προσωπικό του πρόγραμμα «ἀπαρνησάμενος ἑαυτόν», ἀναμφίβολα δείχνει τήν ἀγάπη περί τῆς ὁποίας σήμερα ὁ Χριστός μιλάει, ὅταν τολμήσει ἐκβάλλοντας «ἔξω τόν φόβον» –χαρακτηριστικό τῆς γνήσιας ἀγάπης– νά καθίσει δίπλα του στό παγκάκι καί νά θελήσει ἑκούσια γιά λίγο καί ἐκεῖνος νά ζήσει στό «περιθώριο», ἀκούγοντας τήν προσωπική ἱστορία τοῦ ταλαιπωρημένου αὐτοῦ ἀνθρώπου.

Εἴθε ἡ ἀποχή μας ἀπό τό κρέας καί ἀργότερα καί ἀπό ἄλλα βρώσιμα ἀγαθά, σέ συνδυασμό μέ τίς ἱερές ἀκολουθίες καί τήν προσωπική προσευχή, νά κάνει πιό ἔκτυπη στή σκέψη μας τήν ὁποιαδήποτε ἀνάγκη τοῦ ἀδελφοῦ μας.

🖋️Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» (Ματθ. κε´ 31-46) 🜋 27.02.2022

🙏 Ἡ τελική κρίση
📜 «Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ’Επείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τότε ἀποκριθήσον ται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.»

🙏ΑΜΗΝ