Ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων

7.732 social media engagement

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «B´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. δ΄ 18-23) 🜋 26.06.2022

🙏 Ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων
📜 «Τόν καιρό ἐκεῖνο, καθώς περπατοῦσε ὁ Ἰησοῦς κοντά στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, τόν Σίμωνα, πού τόν ἔλεγαν Πέτρο, καί τόν Ἀνδρέα, τόν ἀδελφό του, νά ρίχνουν δίχτυ στή θάλασσα, καθόσον ἦταν ψαράδες, καί τούς λέγει: Ἀκολουθῆστε με, καί θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων. Αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυα καί τόν ἀκολούθησαν. Καί ὅταν ἀπομακρύνθηκε ἀπό ἐκεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο, γιό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν ἀδελφό του Ἰωάννη, μέσα στό πλοῖο μέ τόν πατέρα τους Ζεβεδαῖο, νά τακτοποιοῦν τά δίχτυα τους, καί τούς κάλεσε. Αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τό πλοῖο καί τόν πατέρα τους καί τόν ἀκολούθησαν. Ὁ Ἰησοῦς περιόδευε σέ ὅλη τή Γαλιλαία, δίδασκε στίς συναγωγές τους, κήρυττε τό εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί θεράπευε κάθε ἀσθένεια καί κάθε ἀδυναμία πού ὑπῆρχε στόν λαό.»

🜋 Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΛΗΣΗ
«Ἐλᾶτε κοντά μου νά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων». Ἡ κλήση τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ πρός τούς μαθητές καί Ἀποστόλους του ἠχεῖ σήμερα εὐαγγελικῶς, Κυριακή δεύτερη τῆς περιόδου τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου. Ὁ σωστικός δέ ἀπόηχος τῆς κλήσης αὐτῆς κατά τήν ἱστορική στιγμή τῆς ἐκφώνησής της ἀπό τό ἀψευδές καί ἅγιο στόμα τοῦ Λυτρωτοῦ, ἁπλώνεται μέχρι τή Δευτέρα του Παρουσία. Ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς κλήσης εἶναι βεβαίως ὄχι μόνο ὅσοι τότε τήν ἄκουσαν, ἀλλά ὅλοι μας, μαθητές τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε ἐποχή, πού βαπτισθήκαμε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας καί λάβαμε τήν ὕψιστη τιμή νά εἴμαστε μέλη τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί, ὡς ἐκ τούτου, κήρυκες «ἔργῳ καί λόγῳ» τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ.

🜋 Ἁλιεῖς ἀνθρώπων
Τί σημαίνει, ἄραγε, «ψαράδες ἀνθρώπων»; Τό δίχτυ καί τά ἀποτελέσματα τῆς χρήσης του θά μᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσουμε καλύτερα. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἁλιευτικῆς πρακτικῆς μᾶς πληροφορεῖ ὅτι καί τότε καί σήμερα, παρά τήν πρόοδο πού ἔχει συντελεσθεῖ, τό δίχτυ χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ψαράδες γιά τή δέσμευση ἐντός του τῶν ἁλιευομένων θαλασσίων εἰδῶν. Ὅλα αὐτά, ὅπως εἶναι φυσικό νά συμβαίνει στό ψάρι ἔξω ἀπό τό νερό, θανατώνονται ὥστε νά ἀποτελέσουν τροφή γιά τόν ἄνθρωπο.

Τό δίχτυ ὅμως στήν περίπτωση τοῦ ἱεραποστόλου, τοῦ σπορέα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ κληρικοῦ πού φέρει τή χάρη τῆς ἱερωσύνης, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁγιοπνευματική χάρη αὐτοῦ τοῦ διχτύου ἑλκύει ἐντός του τόν ἄνθρωπο, καί ὄχι ἁπλῶς δέν τόν ὁδηγεῖ στόν θάνατο, ἀλλά τόν λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο καί τοῦ χορηγεῖ τή δυνατότητα τῆς ὄντως ζωῆς, ἀλλά καί μιά ἄλλη ἀκόμη, τήν ὁποία δέν παρέχει οὔτε θεωρητικά, οὔτε πρακτικά, ἡ ἁλιευτική τεχνική καί τό ἐπάγγελμα τοῦ ψαρᾶ. Αὐτή δέ ἡ ἄλλη δυνατότητα συνίσταται στό ὅτι στό δίχτυ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ ἑλκυόμενος εἰσέρχεται, καί ὅποιος ὄχι, μένει ἐκτός αὐτοῦ. Ἐπιπλέον δέ στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων πού κηρύσσουν τόν λόγο του μπορεῖ κανείς μέ ἐλευθερία, ὅποτε τό ἐπιθυμεῖ, νά τόν ἀκολουθήσει ὁποιαδήποτε ὥρα τῆς ζωῆς του ἤ ἀντιστοίχως νά τόν ἀρνηθεῖ. Περίεργος ψαράς ὁ Χριστός! Δέν μοιάζει μέ τούς ἄλλους ἁλιεῖς. Πρωτόγνωρη καί ἡ ἁλιευτική πού διδάσκει, γιατί ἐκεῖνος ἦλθε ὄχι γιά νά κρίνει, ἀλλά γιά νά σώσει τόν κόσμο, καί τοῦτο γιατί τό κριτήριο καί ἡ τεχνική του διαφέρουν ἐντελῶς ἀπό τά κριτήρια καί τίς μεθόδους αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

🜋 Ἡ δική μας ἀπάντηση
Ὁ Χριστός μέσα ἀπό τήν πρόσκλησή του μᾶς καλεῖ ἀπό τώρα νά γευτοῦμε τά κάλλη τῆς Βασιλείας του, νά χαροῦμε ἀπό τούτη τή ζωή τή χαρά πού ἐκεῖνος παρέχει. Μᾶς καλεῖ νά γίνουμε ἁλιεῖς ἀνθρώπων, χωρίς αὐτό νά ἔχει κάτι νά προσθέσει στή δική του θεϊκή δόξα. Ὅποιον καιρό, ὅποια θάλασσα ἤ ποτάμι, ὅποια βάρκα ἤ πλοιάριο, ὅποιον χρόνο κι ἄν ἐπιλέξουμε, ἐκεῖνος ποθώντας τή σωτηρία τῶν ἁλιευομένων ψυχῶν, θά γίνει πηδαλιοῦχος τοῦ σκάφους μας καί μπροστάρης στόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειά μας.

Ἔχοντας, εὐχόμαστε, ὅλοι τή δυνατότητα κατά τή θερινή περίοδο πού ἀνοίγεται μπροστά μας νά ἐπισκεφτοῦμε ἀπό κοντά ἤ νά ἀτενίσουμε ἀπό μακριά τή θάλασσα πού στεφανώνει κυκλικά τήν ὄμορφη πατρίδα μας, ἄς διατηροῦμε πάντοτε μπροστά μας τή σημερινή ὑπόμνηση τοῦ Διδασκάλου Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου ἁλιέα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. Σέ ὅποια θέση κι ἄν βρισκόμαστε, σέ ὅποιο μετερίζι κι ἄν εἴμαστε, ἄς ἐργαζόμαστε μέ πιστότητα, συνέπεια καί τιμιότητα, ὑπάκουοι σ’ αὐτήν τήν ὑπόμνηση, ἄσχετα ἄν ξέρουμε ἤ ὄχι λόγια θεολογικά, ἀκόμη καί τή σιωπή μας χρησιμοποιώντας ὡς δίχτυ. Τότε, ἀδελφοί μου, νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι αὐτό εἶναι τό πιό θεάρεστο «ναί» στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ, πού πολύ μᾶς ὠφελεῖ, ἀλλά κυρίως μᾶς ἀξιώνει νά βάλουμε ἕνα λιθαράκι γιά τή σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας.

🖋️Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «B´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. δ΄ 18-23) 🜋 26.06.2022

🙏 Ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων
📜 «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.»

🙏ΑΜΗΝ

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ», τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 📜 3604