Το φαινόμενον της Υπογεννητικότητος ως μείζον εθνικόν πρόβλημα

Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ ενώπιον της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Το φαινόμενον της Υπογεννητικότητος ως μείζον εθνικόν πρόβλημα»

Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου 2019

Κατεβάστε το PDF

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τά τελευταῖα ἔτη ἡ μικρή πληθυσμιακά πατρίδα μας ἔχει εἰσέλθει σέ ἕναν φαῦλο κύκλο πολλῶν μεγάλων, δυσεπίλυτων, ἀλλά καί συνεχῶς νέων ἀναφυόμενων κοινωνικῶν προβλημάτων. Ἀνεργία, δημόσιο χρέος, φτώχεια, μετανάστευση, ρατσισμός, βία καί ἐγκληματικότητα, κατάθλιψη καί αὐτοκτονίες, κοινωνική ἀσφάλιση, παιδεῖα∙ ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, ὡς ἀπόρροια τῆς βαθιᾶς καί παρατεταμένης οἰκονομικῆς κρίσεως πού μαστίζει τή χώρα μας ἀπό τά τέλη τοῦ 2009 εἶναι μερικά ἀπό τά πλέον ἀνησυχητικά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας.

Ὑστερα ἀπό μία μακρά περίοδο πολιτικῶν διαβουλεύσεων καί πολύωρων διαπραγματεύσεων μεταξύ τῶν εὐρωπαίων ἡγετῶν, ὑπό τίς προκλητικές μάλιστα, πολλές φορές, ἀπειλές διεθνῶν οἰκονομικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν ἀποφασιστικά στή συμφωνία νέων οἰκονομικῶν προγραμμάτων οἰκονομικῆς προσαρμογῆς (Μνημόνια), ἡ ἑλληνική οἰκονομία δείχνει, μέ τά ἕως τώρα δεδομένα, νά διαφεύγει τόν κίνδυνο τῆς χρεοκοπίας, καίτοι ἡ οἰκονομική ὕφεση συνεχίζεται. Τό τρέχον μάλιστα ἔτος (2019), μέ τήν ὑποτιθέμενη ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπό τά οἰκονομικά αὐτά προγράμματα καί τήν περιβόητη «ἐπιστροφή στήν κανονικότητα», ἡ ἑλληνική οἰκονομία παύει τόσο νά ἐξαρτάται ἀπό τήν ἐπίβλεψη τῶν προγραμμάτων αὐτῶν, ὅσο καί νά θέτει σέ ἄμεσο κίνδυνο τήν κατάρρευση τοῦ ἑνιαίου ἐπισήμου νομίσματος τῆς εὑρωζώνης.

Μολονότι ἡ χώρα μας εἰσέρχεται πλέον, ὅπως τουλάχιστον φαίνεται, σέ μία πιό σταθερή τροχιά δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς ἐξέλιπε τά προηγούμενα ἔτη, ἐντούτοις, φέροντας μαζί της τίς ἀνεπούλωτες πληγές τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ξεκινᾶ τώρα νά ἀντιμετωπίζει τήν ἐπόμενη φάση τῆς ἀπειλῆς. Ἡ ἀπειλή αὐτή ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐντυπωσιακή μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων σέ σύγκριση μέ τόν ἀριθμό τῶν θανάτων, γεγονός πού ἔχει αὐξήσει κατά μεγάλο ποσοστό τήν πιθανότητα τοῦ τραγικοῦ φαινομένου μιᾶς ἀποδυναμωμένης, συρρικνωμένης, ἐξουθενωμένης ἤ καί «γηρασμένης» Ἑλλάδος τά χρόνια πού θά ἐπέλθουν.

Ὁ λόγος βεβαίως, γιά τό «δημογραφικό» πρόβλημα ἤ τό πρόβλημα τῆς «ὑπογεννητικότητος», τό ὁποῖο ἀφορᾶ ἕναν μεγάλο καί ὑπαρκτό κίνδυνο, ἤ, ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, μία «ὡρολογιακή βόμβα», ἡ ὁποία βρίσκεται στά θεμέλια τῆς χώρας μας καί εἶναι πάνω καί πέρα ἀπό ὁποιαδήποτε οἰκονομική καί πολιτική κρίση. Ἕνα μεῖζον ζήτημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας πού διαρκῶς ἐντείνεται καί ὁδεύει πρός μή ἀναστρέψιμη πορεία.

Συνεπῶς, στήν παρακάτω σύντομη μελέτη μας θά προσπαθήσουμε ἀρχικά νά ἐμβαθύνουμε στήν προβληματική τοῦ ἐν λόγῳ φαινομένου, προκειμένου νά ἀναδείξουμε τούς ἄμεσους ἤ καί ἕμμεσους κινδύνους πού ἐγκυμονούνται. Λαμβάνοντας ὑπόψη μας τόσο τίς σύγχρονες ἐπιστημονικές ἔρευνες καί τίς προοπτικές μελέτες, ὅσο καί τά πρόσφατα στατιστικά στοιχεῖα θά ἀναλύσουμε τόν ἀντίκτυπο τοῦ φαινομένου, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται σέ πανελλήνιο καί σέ διεθνές ἐπίπεδο μέ τά αἴτια καί τίς συνέπειες πού τόν ἀκολουθοῦν. Ἐπιπλέον, θά ἀναφερθοῦμε στίς εὐκαιρίες πού παρουσιάζει τό μεταναστευτικό στή χώρα μας καθώς καί στόν σημαντικό ρόλο πού καλεῖται στό ἐξῆς νά ἀναλάβει ἤ καί νά διαδραματίσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ μελέτη μας ὁλοκληρώνεται μέ συγκεκριμένες προτάσεις πού ἀπευθύνονται πρός τά σεπτά Μέλη τῆς Ἱεραχίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφοροῦν τόσο στήν ἄμεση καί ἐπιτακτική λήψη μέτρων, ὅσο καί στήν ἀναγκαῖα δημιουργία ὁράματος.

Κατεβάστε το PDF