Πασχάλιον Μήνυμα 2016

Ἐν Ν. Ἰωνία τῇ 22/4/2016

«Καί εὐροῦσαι τόν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος»

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητά,

Ἡ βαριά πέτρα πού κάλυπτε τόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βρίσκεται πλέον μακρυά ἀπό τό μνήμα Του. Ξεχωρίζουν ἀπό ἀπόσταση οἱ στρατιώτες πού ἔχουν ἀποκοιμηθεῖ στήν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ τάφου. Τά σουδάρια τοῦ νεκροῦ σώματος βρίσκονται κενά καί ἀποπνέουν θεία εὐωδία καί λαμπερό φῶς. Ὁ Χριστός δέν κατοικεῖ μέσα στήν φυλακή τοῦ θανάτου. Κατενίκησε τόν Ἄδη και πορεύεται, ἀναστημένος, πρός τόν Πατέρα Του καί Πατέρα ἡμῶν κρατώντας ἀπό τό ἕνα χέρι τόν Ἀδάμ καί ἀπό τό ἄλλο τήν Εὔα. Τούς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή, πέρα ἀπό τήν φθορά τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας.

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ψάλουμε μέσα στήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τοῦ Πάσχα καί σύμπασα ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν νίκη κατά του θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Ἐγγυητής τῆς ζωῆς, τῆς αἰώνιας ζωῆς γίνεται πλέον ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς Χριστός καί ὁλόκληρη ἡ φύσις ἀνακαινίζεται μέσα στό ἄπλετο καί ἀναζωογονητικό φῶς πού ἀπορρέει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας. Ἡ Ἀνάστασις ἦρθε. Ἡ χαρά ἐπέστρεψε. Ὁ διάβολος κατατροπώθηκε. Ὁ ἄνθρωπος μεταμορφώθηκε καί προσέλαβε δυνητικά τήν δύναμη τῆς αἰωνιότητος χωρίς ἐμπόδια σαρκικά ἤ πρόσκαιρα. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά προσβλέπει μέ αἰσιοδοξία στήν ζωή. Νά βιώνει τήν νίκη. Νά βιώνει τήν ἀνάσταση. Νά ἀνασταίνει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του ἀπό τό ζυγό τῆς ἁμαρτίας. Νά αἰσθάνεται πιό κοντά τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος παύει νά εἶναι μόνος του. Ὁ ἀναστάς Χριστός ἐγγυάται πλέον τήν συνοδοιπορία μαζί Του. Μόνη προϋπόθεση , ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Τό φῶς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πλημμυρίζει καί καλύπτει τά κενά τῆς κοινωνίας μας. Καλύπτει τήν ἀδικία. Καλύπτει τό μῖσος. Καλύπτει τήν μοναξιά καί τόν ρατσισμό. Καλύπτει τόν φόβο καί τήν ἀνασφάλεια. Μᾶς προσφέρει ὁ Ἀναστάς Χριστός μία νέα καί μοναδική εὐκαιρία. Νά λειτουργήσουμε κοινωνικά, ὁμαδικά, χωρίς ἐγωϊσμούς, πάθη καί μισαλλοδοξίες. Μᾶς καλεῖ σέ μία διαρκή χαρά, σ’ἕνα θείο πανηγύρι μέ κέντρο τό σῶμα καί τό αἷμα Του, μέσα ἀπό τό ὁποῖο ξέπλυνε τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀδυναμίες μας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος περιγράφει χαρακτηριστικά τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ὡς τήν κατεξοχήν λειτουργική πράξη ζωῆς καί ἀφθαρσίας πού μετουσιώνει τόν φθαρτό ἄνθρωπο σέ ἄφθαρτο πολίτη τῆς παραδείσιας ἀέναης χαρᾶς. Εἶναι λοιπόν ξεκάθαρο τό δυναμικό μήνυμα τοῦ Θεοστηρίκτου μνημείου, τοῦ κενοῦ τάφου. Ὁ λῖθος, ἡ ἀποκεκυλισμένη πέτρα τοῦ νεκρικοῦ μνημείου συμβολίζει τά ἐμπόδια καί τά τείχη πού οἱ ἄνθρωποι ὑψώνουμε μεταξύ μας. Ὁ Χριστός, ὁ Ἀναστάς Χριστός καταφέρνει καί παραμερίζει τά τείχη αὐτά. Γκρεμίζει τήν ἀδικία καί τόν πόνο τῆς κενοδοξίας τῶν ἀνθρώπων καί προσφέρει τήν ἀθανασία και τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Ἀναστάς Χριστός σήμερα, στήν ἐποχή μας καί στά χρόνια μας, συναντᾶ καθημερινά τά ἴδια αὐτά τείχη πού ἐμεῖς δημιουργούμε μεταξύ τῶν ἐθνῶν, μεταξύ τῶν κοινωνιῶν μας καί μεταξύ τῶν ἀδελφῶν μας. Πρέπει νά πιστεύσουμε πῶς ἔχει τήν δύναμη καί αὐτά νά τά γκρεμίσει, ἔχει τήν δύναμη νά μᾶς φέρει πρόσωπο μέ πρόσωπο, ἔχει τήν δύναμη νά συγχωρέσει τίς ἁμαρτίες μας καί μέσα στήν Ἐκκλησία Του νά ἀνακαινίσει τόν κάθε ἕναν ἀπό ἑμᾶς. Μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα τήν εὐκαιρία νά ζήσουμε διαφορετικά, αἰώνια, ἀληθινά, δίκαια, χωρίς ὑποκρισίες καί πάθη, μικροψυχίες καί ζηλόφθονες ἐκδηλώσεις. Μᾶς ἀνασταίνει καί ἑμᾶς καί συνθλίβει τά τείχη πού ἔχουμε ὑψώσει γιά νά προστατευθούμε ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀπό τήν ζῶσα εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν πραγματικό ἀδελφό μας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς εὔχομαι νά ζήσουμε καί ἐφέτος τό μοναδικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου καί νά ἔρθουμε πιό κοντά στήν ἐπίγνωση τῆς δύναμης τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας.

Χριστός Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Χρόνια Πολλά!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ