Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για τον Έρανο της Αγάπης

Ἀδελφοί μου,

Καθώς σᾶς εἶναι γνωστόν ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας στιχοῦσα εἰς τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν ἀγάπην πού ὀφείλομεν νά ἔχωμεν ὅλοι οἱ Χριστιανοί ὅλως ἰδιαιτέρως διά τούς πάσχοντας καί πτωχούς ἀδελφούς μας, ἔχει καθιερώσει τήν «Ἡμέραν τῆς ἀγάπης πρός τούς πτωχούς», κατά τήν ὁποίαν Συνεργεῖα Ἐράνου, πού ἐπισκέπτονται τά σπίτια σας, ζητούν τήν βοήθειά σας ὑπέρ τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας.

Ὁ Ἔρανος αὐτός πραγματοποιεῖται εἰς ὁλόκληρον τήν Ἑλλάδα μας καί εἰς τήν Μητροπολιτικήν μας περιφέρειαν ἀπό 11 μέχρι 17 Δεκεμβρίου. Ἀπό τό ποσόν αὐτό πού θά συγκενρωθῆ ἀπό τόν ἔρανον προσφέρονται κατά τήν διάρκειαν ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους χρηματικά βοηθήματα εἰς πτωχούς καί ἀναξιοπαθούντας ἀδελφούς μας, τόσον ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας, ὅσο καί ἀπό τά Φιλόπτωχα Ταμεία τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας.

Βεβαίως εἶναι γνωστόν, ὅτι λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού μαστίζει τήν Χώρα μας εἶναι πολύ περιωρισμέναι αἱ δυνατότηται ὅλων, παρά ταῦτα ἀπευθυνόμεθα πρός τά φιλάνθρωπα καί εὐγενῆ αἰσθήματα τῶν θεοσεβῶν χριστιανῶν μας, καί παρακαλοῦμεν ὅπως μή λησμονῆτε, ὅτι «ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ», καί Ἐκεῖνος εἶναι βέβαιον ὅτι θά σᾶς ἀμείψη καί θά σᾶς ἀνταποδώσῃ πλουσίως αὐτό πού θά προσφέρητε ὑπέρ τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας.

Μέ τό ποσόν αὐτό στηρίζονται τά ἱδρύματά μας, οἱ κοινωνικές δράσεις μας καί ἀπό τό νέο ἔτος τά κοινωνικά παντοπωλεία πού δημιουργήθηκαν στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια.

Ἐπί τούτοις ἐπικαλοῦμαι ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ καί διατελῶ

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ