Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας», που εδρεύει στην Αθήνα, Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου αρ. 340, Τ.Κ. 14231, με Α.Φ.Μ. 090215580 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, κκ Γαβριήλ, κατά κόσμον Γεώργιο Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ειρήνης δυνάμει της 240/25.06.2020 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΜ 187291/04.06.15 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέας Ιωνίας, Λεωφ. Ηρακλείου αρ.340, με Α.Φ.Μ.075241232/ Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου (εφεξής η «Μητρόπολη»).Email επικοινωνίας: mitropoli@nif.gr
2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο των ναών της Ιεράς Μητρόπολης, ως έχοντες έννομο συμφέρον προς τούτο (άρθρο 6 παρ. 1. Στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).
Επιπλέον στον χώρο θα ληφθούν φωτογραφίες, οι οποίες
3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόναπό παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που συνδέονται δυνητικά και κατά την πλέον πρόσφορη πιθανολόγηση με την τέλεση παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς ναεστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματόςτους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ακόμη, ότι ενόψει του σκοπού ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας, τα δεδομένα εικόνας καθίστανται προσβάσιμα για διαχείριση από τον αρμόδιο εκτέλεσης και ελέγχου της επεξεργασίας έπειτα από περίπτωση συμβάντος και κατόπιν οικείας εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας.
Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων εικόνας σας που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο προώθησης των δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, θα διενεργηθεί σε συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο θα γνωρίζετε.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενουλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης,η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, , τα οποία προσβάλλονται β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, ότανπρόκειται γιαδεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης και να τεκμηριώνουν τις αντίστοιχες νομικές αξιώσεις του θύματος ή αντίστοιχα την έκταση της νομικής ευθύνης του δράστη.

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για 15 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν(1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• .
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εκδηλώσετε την εναντίωση σας στην επεξεργασία
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@nif.grή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Προκειμένου να μας διευκολύνετε στην εξέταση ενός αιτήματος που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα ήταν σκόπιμο να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/,τηλ. 2106475600.