Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚEΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ιωνικό Κέντρο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Ιωνικό Κέντρο – Υπόγειος σταθμός αυτοκίνητου και διαμόρφωση πλατείας πράσινου» (κωδικός 2018ΕΠ08500029), προϋπολογισμού 15.799.000,00€., (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων τεσσάρων υπογείων επιπέδων και του περιβάλλοντος χώρου για την δημιουργία «Πλατείας Πρασίνου».
(Κωδικοί CPV: 45223310-2 Κατασκευαστικές εργασίες για υπόγειους χώρους στάθμευσης, 45223320-5 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους P+R, 45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου.)

2. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 86981)

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην . 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3821/31.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση ” Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

5. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 06/02/2020, 14:00 μ.μ. Ελλάδος
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 12/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ελλάδος
6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την Αναθέτουσα αρχή μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 254.500,00 Ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι μέχρι τις 07/04/2021
8. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2018ΕΠ08500029) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.) της Ιωνικό Κέντρο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ιωνικό Κέντρο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 150 του ν.4412/2016 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 10% του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Σε ότι αφορά στην εγγύηση προκαταβολής ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1.δ. του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Τριάντα (30) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nif.gr στην υποενότητα: Διάφορα Άρθρα της ενότητας: Τα Νέα μας.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της διακήρυξης αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 23η /12/2019.

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιωνικό Κέντρο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας

Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος
Αρχιμ. Επιφάνιος Αρβανίτης