Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νέα Ιωνία, 21/1/2020

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 340
Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 14231
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102753800
MAIL: ionikokentro@gmail.com

Προς: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Για την ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.ggde.gr/
Email: site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
Η Αναθέτουσα Αρχή με την επωνυμία Ιωνικό Κέντρο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» (εφεξής καλούμενη και «ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ή «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού έργου της περ. (αα) της παρ. 8β καιτης παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ιωνικό Κέντρο – Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτου και διαμόρφωση πλατείας πρασίνου»,συνολικού προϋπολογισμού 12.725.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΙΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, Λεωφ. Ηρακλείου 340, Ν. Ιωνία Αττικής, μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.
Επισημαίνεται ότι στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής διαγωνισμού δεν μετέχουν μέλη της Αναθέτουσας Αρχής δεδομένου ότι η ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ δεν διαθέτει μέχρι στιγμής τεχνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 221 παρ. 8 περ. η) του ν. 4412/2016 και την ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίσθηκε για το έτος 2020 για τη διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.με το από 20/01/2020 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιωνικο Κεντρο», είναι διμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
1. Ιωάννης Λάζος, Πολιτικός Μηχανικός
2. Χρήστος Γκολογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες www.nif.gr και www.ggde.gr σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος,
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος
Αρχιμ. Επιφάνιος Αρβανίτης

There are no photos with those IDs or post 24451 does not have any attached images!