Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε

 • «Χαρὰ εἶναι ἕνα εἶδος σκιρτήματος τῆς εὐτυχισμένης ψυχῆς» (Μ. Βασίλειος).
 • «Χαρὰ εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τῶν ἐπιθυμιῶν, ἡ ἀπόλαυση τῶν εὐχάριστων καὶ ἡ λησμοσυνη τῶν λυπηρῶν» (Χρυσόστομος).
 • «Μόνη χαρὰ ἃς ὑπάρχει αὐτὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν κουραση καὶ τὶς θλίψεις γιὰ τὴν ἁπόκτηση τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ πράττουν δίκαια, γεμίζουν ἀληθινὴ χαρά, ὅταν προχωροῦν μὲ τὸ ἕργο τους πρὸς τὸν σκοπό τους, κι ἐνῶ ἡ ψυχὴ μένει ἀτάραχη καὶ γαλήνη ἁπλώνεται σ’ αὐτήν» (Θεοδώρητος).
 • «Τὸ νὰ χαίρεσαι ἐν Κυρίῳ εἶναι τὸ νὰ πλημμυρίζεις ἀπὸ πνευματικὴ εὐχαρίστηση» (τοῦ ἰδίου).
 • «Ἡ κατὰ κόσμον χαρὰ δὲν εἶναι ἀληθινὴ χαρά· ἀντίθετα, κοντὰ στὸν Κύριο καὶ οἱ θλίψεις χαρὰ φὲρνουν» (Θεοφύλακτος).
 • «Ὁποία χαρὰ προκύπτει ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου πρὸς δόξα Θεοῦ, αὐτὴ εἶναι ἡ ἐν Κυρίῳ χαρὰ» (Μ. Βασίλειος).
 • «Τὸ νὰ χαίρεσαι κοντὰ στὸν Κύριο, εἶναι ἡ μεγαλύτερη χαρά. Μ’ αὐτὴ χαίρονταν καὶ οἱ Ἀπόστολοι, ἡ χαρὰ ποὺ φέρνει κέρδος, αὐτὴ ποὺ προέρχεται εἴτε ἀπὸ φυλακίσεις ἢ μαστιγώσεις ἢ ὅτι ἄλλο δυσάρεστο γιατὶ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ ρίζα καὶ τὸ θεμέλιο τῆς χαρᾶς τοῦ Κυρίου καί τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ ὠφέλιμο ἀποτέλεσμα» (Χρυσόστομος).
 • «Πράγματι, ὡς πληρέστατη καὶ τέλεια χαρὰ, ἃς σκεφτόμαστε τὴν ἐν Θεῷ καὶ διὰ Θεὸν χαρὰ καὶ νὰ τὴν ἐπιδιώκουμε μὲ ἀγαθὰ ἔργα, γιατὶ ἐδῶ ὑπάρχει στέρεα καὶ ἀκλόνητη ἐλπίδα» (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).
 • «Ὅπου χαρά ἐκεῖ δραπετεύει ἡ θλίψη τῶν δακρύων, ὅπου χαρά ἐκεῖ φεύγει ἡ κατήφεια τοῦ πένθους, ὅπου χαρά ἐκεῖ ἀπουσιάζει ἡ θλίψη, ὅπου χαρά ἐκεῖ καὶ τὰ σύμβολα τῆς εὐφροσύνης» (Χρυσόστομος).
 • «Ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου ἀρχίζει μὲν ἀπὸ τὰ γλυκὰ καὶ εὐχάριστα, τελειώνει ὅμως μὲ τὰ δυσάρεστα καὶ τὰ λυπηρά. Δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ αὐτὸς ποὺ ἔχει τὶς κοσμικὲς χαρές, μ’ αὐτὸν ποὺ χαίρεται κατὰ Θεόν. Διότι καθένας ποὺ χαίρεται μέσα στὸν κόσμο, χαίρεται μὲ τὴν καλοπέραση, τὴ δόξα, τὴν ἐξουσία καὶ τὴν ἀλαζονεία» (Χρυσόστομος).
 • «Ἐμεῖς θεωροῦμε τὴ χαρὰ στὸν κόσμο ἀτελὴ, γιὰ τὸν λόγο ὅτι μεταβάλλεται εὔκολα οἱ δὲ ἄνθρωποι, ἐλάχιστα τὴ βλέπουν, παρὰ μόνο σὲ πράγματα κοσμικά, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι περισσότερο ἀληθινὰ ἀπ’ ὅτι οἱ σκιὲς καὶ τὰ φαντάσματα» (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).