Περί σεμνοπρέπειας

7.460 social media engagement

Ἡ σεμνοπρέπεια κτίζεται μὲ τὴν τελειοποίηση τοῦ ἤθους. Ἡ ἀληθινὴ σεμνοπρέπεια, ποὺ συνιστᾶ τὸν ἠθικὸ χαρακτήρα τοῦ σεμνοπρεποῦς, ἔχει τὶς βάσεις της στὸν ἔσω ἄνθρωπο, εἶναι ἀντανάκλαση τῆς ἐσωτερικῆς χάρης τῆς ψυχῆς, τῆς φωτεινότητας τῶν ἀρετῶν της καὶ τοῦ πνευματικοῦ στολισμοῦ της. Αὐτὴ καθὼς διαχέεται ὡς χάρη ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρώπου, καθιστᾶ λαμπρὴ καὶ χαριτωμένη τὴν ὄψη τοῦ σεμνοπρεποῦς. Ἡ σεμνοπρέπεια εἶναι ἀληθινὴ εἰκόνα τοῦ ἤθους, φανέρωση τῆς ψυχικῆς διάθεσης καὶ τῆς ἐσωτερικῆς σεμνότητας ἑνὸς τέτοιου ἀνθρώπου. Αὐτή, καθὼς δὲν εἶναι πλαστὴ, καθὼς δὲν ἔχει μπεῖ σὲ καλούπια, εἶναι ἁπλὴ καὶ ἀπέριττη, ἔχει χαρακτήρα σταθερό καὶ ἀναλλοίωτο ποὺ δὲν μεταβάλλεται ποτέ, οὔτε μετασχηματίζεται, οὔτε μεταπίπτει ἀπὸ τὸ σεμνὸ στὸ ἄσεμνο. Παραμένει ἡ ἴδια στὸ διηνεκές. Ὁ σεμνοπρεπὴς εἶναι ἄδολος, εἰλικρινὴς καὶ εὐθύς. Βαδίζει τὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐργάζεται τὸ ἀγαθό.
🜋
Στὸ σχῆμα εἶναι εὐπρεπής, στοὺς τρόπους εὐγενής, στὰ λόγια μετρημένος, τὸ ἦθος του ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη. Ἡ στάση τοῦ σώματος του ὀρθὴ καὶ ἀξιοπρεπής, δὲν ἔχει τίποτα τὸ ἐπιδεικτικό. Ἡ διάθεση τοῦ προσώπου του φυσική, ἀπροσποίητη, μὲ βλέμμα εὐχάριστο, σταθερό, δίχως περιέργεια οἱ χειρονομίες του ἁπλὲς καὶ ἤρεμες, τὸ βάδισμα του ὁμαλὸ καὶ μὲ τάξη, ὅλες του τὶς κινήσεις στολίζει ἡ εὐταξία. Τὸ ἔνδυμα του εἶναι κόσμιο καὶ ἐπαρκὲς γιὰ τὸν χειμῶνα, ἐνῶ γιὰ τὸ καλοκαίρι καθαρὸ καὶ ἁπλό. Ὁ σεμνοπρεπὴς εἶναι ἀγαπητὸς πρὸς ὅλους καὶ σιωπῶντας διδάσκει. Ἀξιαγάπητος ἄνθρωπος ὁ σεμνοπρεπὴς!
🜋
♰Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης «Τό γνῶθι σαυτόν»