Ἡ εἰκόνα τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου.

7.192 social media engagement

Ἀγαθὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τελειοποιήθηκε στὴν ἀρετή. Θέλει πάντοτε τὸ ἀγαθό, ἀνταποδίδει δὲ τὰ ἀγαθὰ ἀντὶ τῶν πονηρῶν. Ὁ Θεὸς στέκεται κοντὰ στὸν ἀγαθὸ καὶ τὸν σκεπάζει ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς του. Ὁ ἀγαθὸς ἐπιχειρεῖ μὲν πάντοτε τὰ καλά, προβάλλοντας τὴν ἀγαθὴ ἐλπίδα. Ὑπομένει ὅμως γενναῖα ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ δώσει. Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος προσφέρει ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν ἀγαθὸ θησαυρὸ τῆς καρδιᾶς του. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ στόμα του μιλάει ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς καρδιᾶς του. Βραβεῖο τῆς ἀρετῆς γιὰ τὸν ἀγαθὸ εἶναι νὰ ὁμοιωθεῖ κατὰ χάρη μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ λάμψει ἀπὸ τὸ καθαρώτατο φῶς Του. Ὁ τρόπος ζωῆς του γίνεται δεκτὸς ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ ἐξαιτίας του καὶ οἱ ἐχθροὶ γίνονται φίλοι.

Στὸν ἀγαθὸ ἄνθρωπο ὁ Θεὸς ἔδωσε σοφία, γνώση καὶ σύνεση. Τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου ἀκόμη καὶ τὸ τραχὺ γίνεται ἤρεμο, χάριν τῆς κοινῆς ὠφέλειας. Ὁ ἀγαθὸς εἶναι ὅμοιος μὲ τὰ ἀρωματικότερα τῶν ἀρωμάτων, γιατὶ ὅπως ἐκεῖνα μὲ τὸ νὰ εὐωδιάζουν καλύπτουν τὴ γύρω ἀτμόσφαιρα, ἔτσι καὶ ἡ παρουσία τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, ὠφελεῖ ὅσους βρίσκονται κοντὰ του. Ὁ ἀγαθὸς εἶναι ἀγαπητὸς σὲ ὅλους, τρέχουν δὲ σ’ αὐτὸν οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀγαθὸς ἔγινε σκεῦος ἐκλογῆς ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ καθάρισε τὸν ἑαυτὸ του ἀπὸ κάθε κακία. Ὁ ἀγαθὸς ἀπέβη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἔλαβε τὸ καθ’ ὁμοίωση ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐγινε τέλειος στὴν ἀρετή.

Μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἀγαθός!

♰Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης «Τό γνῶθι σαυτόν»