Η αυταπάρνηση καταργεί τα όρια της αγάπης

Περὶ αὐταπὰρνησης.

Ὴ αὐταπάρνηση εἶναι πολὺ μεγάλη ἀρετή. Ἡ αὐταπάρνηση εἶναι ἡ ἀφετηρία ἀπ’ ὅπου ξεκινοῦν ὅλες οἱ ἄρετὲς. Ἡ αὐταπάρνηση σπάει τὰ δεσμὰ τῆς φιλαυτίας καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴ φυλακὴ τὴν ἀγάπη, ἡ ὁποία ξεπηδάει ἀπὸ τὴ φυλακὴ τοῦ ἑαυτοῦ καὶ διαχέεται πρὸς ὅλους. Ἡ αὐταπάρνηση καταργεῖ τὰ ὅρια τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία εἶναι πλέον ἀπεριόριστη καὶ τείνει νὰ ἀγκαλιάσει ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὴ εἶναι ποὺ κατορθώνει τὶς ἀρετές. Εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀναδεικνύει τοὺς μεγάλους ἄνδρες. Ἡ αὐταπάρνηση γεννᾶ τοὺς μεγάλους εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ αὐταπάρνηση σώζει πόλεις καὶ ἔθνη ἀπὸ τοὺς κινδύνους. Αὐτὴ θεωρεῖ ὅτι ἔχουν προτεραιότητα τὰ κοινὰ συμφέροντα καὶ ὄχι τὰ ἀτομικά. Ἀναδεικνύει τοὺς ἄρχοντες σὲ ἀγαθοὺς κυβερνῆτες. Στηρίζει τὸ κράτος. Αὐτὴ εἶναι ποὺ ἐνισχύει ὅσους ἀγωνίζονται ὑπὲρ τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ δίκαιου. Εἶναι αὐτὴ ποὺ κρατάει ἀκοίμητους τηρητὲς τοῦ καθήκοντος τοὺς πάντες. Ἡ αὐταπάρνηση ὠθεῖ τοὺς ἐρευνητὲς νὰ προοδεύουν τὶς ἐπιστῆμες. Αὐτὴ δοξάζει τοὺς ποιμένες τῶν λαῶν. Ἡ αὐταπάρνηση εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο ἀγαθό. Αὐτὴ ἀναδεικνύει νικητὲς ὅσους τρέχουν στὰ στάδια τῶν ἀγώνων. Ἐνδυναμώνει τὴν ψυχή, δίνει ἠθικὸ σθένος, ἐπιβραβεύει τὴν ἀρετὴ τῆς ἀνδρείας. Ἡ αὐταπάρνηση παρέχει θάρρος, προετοιμάζει τοὺς ἀσκούμενους γιὰ τὴν ὥρα τῆς πάλης. Ὑποστηρίζει τὸ πνεῦμα στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς σάρκας. Αὐτὴ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν τελειότητα καὶ ἀναδεικνύει νικητὴ τὸν ἐργάτη τῆς ἀρετῆς. Ἡ αὐταπάρνηση προετοιμάζει αὐτὸν ποὺ ἀγαπάει τὴν εὐσέβεια, ν’ ἀξιωθεῖ τῆς Θείας κοινωνίας. Φανερώνει ἀξίους τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Σωτὴρα Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Σωτήρας αὐταπάρνηση ζήτησε ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς Του, λέγοντας: «Ἄν θέλει κάποιος νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτὸ του, ἃς σηκώσει τὸν σταῦρο του καὶ ἃς μὲ ἀκολουθήσει» (Μτ. ιστ’ 24). «Αὐτὸς ποὺ ἀγαπάει τὴ ζωὴ του, θὰ τὴ χάσει, αὐτὸς ὅμως ποὺ στὸν κόσμο αὐτὸ μισεῖ τὴ ζωὴ του, θὰ τὴ φυλάξει γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ» (Ἰω. ιβ’ 25).

Ἡ αὐταπάρνηση εἶναι θυσία τοῦ ἑαυτοῦ γιὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ καλό, τὸ ἀγαθό, τὸ δίκαιο, γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, πρὸς τὸν πλησίον, πρὸς τὴν πατρίδα, πρὸς τὴν πολιτεία, πρὸς τοὺς γονεῖς, πρὸς τοὺς οἰκείους, πρὸς ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ αὐταπάρνηση κατορθώνει τὰ μεγάλα καὶ τὰ θαυμαστὰ, διδάσκει τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν καρτερία, ἀναδεικνύει ὅλους ἀξίους τῆς κλήσης τους. Ὅπου δὲν παρευρίσκεται ἡ αὐταπάρνηση, ἐκεῖ βασιλεύει τὸ κακό.

Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα ὅποιου κατέχει τὴν ἀρετὴ τῆς αὐταπάρνησης, εἶναι ἡ ἁγνότητα, ἡ ἁγιότητα, ἡ ἀγαθότητα, ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐσέβεια.

Εὐτυχισμένη ἡ πόλη μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κατακτήσει αὐτὴ τὴν ἀρετή.

♰Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης «Τό γνῶθι σαυτόν»