Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου

Ο πρώτος ξύλινος Ναός εθεμελιώθη την 2α Μαΐου 1934. Ο νυν Ιερός Ναός ανηγέρθη κατά τα έτη 1941 έως 1956. Ενεκαινιάσθη την 8ην Ιουλίου 1956 υπό του Επισκόπου Πατάρων Μελετίου.

Παρεκκλήσιο

 • Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
 • Ιερά Λείψανα

 • Ακέραιο το Ιερόν Λείψανο του Νεοϊερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου
 • Τιμία Κάρα Αγίου Γρηγορίου Νύσσης
 • απότμημα λειψάνου Αγίων Θεοδώρων
 • Αγίου Ευσταθίου
 • Οσίου Γεωργίου του εν Δράμα
 • Περίπυστες Ιερές: Αρχαγγέλων, Αγίου Μηνά και Τιμίου Προδρόμου

  Πανήγυρις: 20η Σεπτεμβρίου, 3η Νοεμβρίου και 28η Ιουλίου

  There are no photos with those IDs or post 2182 does not have any attached images!

  Η ιστορία του Ιερού Ναού

  Ο Ιερός Ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, ο οποίος ευρίσκεται εις Νεάπολιν Περισσού, του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, είναι ο μοναδικός ναός, προς τιμήν του Αγίου, εις το λεκανοπέδιον της Αττικής.

  Το Υπουργείον Προνοίας και αποκαταστάσεως προσφύγων, το έτος 1925, παρεχώρησεν εις την Ν. Ιωνίαν Αττικής και πλησίον του άλσους Βεΐκου, παραπλεύρως του συνοικισμού Σαφραμπόλεως, οικοπεδικήν έκτασιν, για δημιουργία νέου συνοικισμού, προς εγκατάστασιν των εκ Νεαπόλεως (Νέβ-Σεχίρ) Ικονίου Μικράς Ασίας προερχομένων προσφύγων, υπό το όνομα Νέα Νεάπολις.

  Την 17ην Ιουνίου του έτους 1934, συνήλθεν επιτροπή προς λήψιν αποφάσεως δια την ανέγερσιν προσωρινού ξυλίνου Ναού, κατόπιν της υπ’αριθμόν 31211/5.6.1934 αδείας του Υπουργείου Παιδείας.
  Δια του υπ’αριθμόν 1652/24.6.1934 γράμματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διορίσθη εκκλησιαστική επιτροπή δια την ανέγερσιν Ιερού Ναού επ’ονόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.

  Ο ξυλοπαγής Ναός, μήκους 16 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων ανηγέρθη εις την Πλατείαν, την ονομαζομένην του Σχολείου. Ο Ναός ούτος την 15ην Ιουλίου του ιδίου έτους 1934, ημέρα Κυριακήν, είναι ήδη έτοιμος δια την πρώτην Θείαν Λειτουργίαν υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Αναστασιάδου.

  Κατά το έτος αυτό, περί τα μέσα του μηνός Αυγούστου, απεφασίσθη η μεταφορά των ιερών λειψάνων του Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου (Νέβ-Σεχίρ) Μικράς Ασίας, της τιμίας κάρας του Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, τεμαχίων εκ των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοδώρων, του Τήρωνος και Στρατηλάτου καθώς και των ιερών σκευών και ιερών εικόνων, τα οποία παρελήφθησαν από τας αποθήκας των ανταλλαξίμων το έτος 1924. Οι πολύτιμοι αυτοί πνευματικοί θησαυροί του γένους μας, παρέμεναν προς φύλαξιν, επί 10 έτη, έως το 1934 εις το κατάστημα – παντοπωλείον του κυρίου Ιπποκράτους Μητσογιαννάκη εις Πειραιά.

  Την Κυριακήν 1η Σεπτεμβρίου του έτους 1934, έλαβε χώρα η επίσημος μετακομιδή των ιερών λειψάνων, των ιερών εικόνων και των ιερών σκευών, από τον Πειραιά εις τον οικείον τους τόπο, την συνοικίαν της Νέας Νεαπόλεως. Ούτως, μετά την Θείαν Λειτουργίαν, με χαρακτήρα πανηγυρικόν και με την συμμετοχήν του θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πατάρων κ.κ. Μελετίου, των ιερέων των γειτονικών ενοριών, των ιεροψαλτών και του θεοφιλούς λαού, επραγματοποιήθη η μετακομιδή των ιερών λειψάνων εις τον νέον ξύλινον Ναόν και ετοποθετήθησαν εις την αριστερήν πλευράν του Ναού εις ειδικόν χώρον.

  Ο νέος Ιερός Ναός

  Κατά το έτος 1948 απεφασίσθη, όπως κτισθή νέος λιθόκτιστος Ναός, 100 μέτρα περίπου μακρύτερα από τον προσωρινόν ξύλινον Ναόν, στη θέση όπου είναι σήμερα κτισμένος ο Ιερός περικαλής Ναός του Αγίου Ευσταθίου. Οι εργασίες ανεγέρσεως του νέου Ιερού Ναού ήρχισαν την 27ην Φεβρουαρίου του 1952.

  Κατόπιν πολλών κόπων και δαπανών και πάντοτε με την ενεργόν συμπαράστασιν του Συλλόγου κυριών υπό το όνομα «Νεάπολις Καππαδοκίας», ο νεόδμητος Ναός ήτο εις θέσιν να αρχίση να λειτουργή, καίτοι υπήρχον πολλαί ελλείψεις. Ούτως την 11ην Δεκεμβρίου του έτους 1955, ημέραν Κυριακήν, ετελέσθη η Θεία Λειτουργία εις τον παλαιόν Ιερόν Ναόν, ιερουργούντος του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατάρων κ.κ. Μελετίου. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας εσχηματίσθη πομπή, προεξάρχοντος του Αρχιερέως, του κλήρου της περιοχής, βασταζόντων τα ιερά Λείψανα, του δε λαού φέροντος τας ιεράς εικόνας και τα άλλα σκεύη και έπιπλα του Ναού. Φτάσαντες, δε, εις την είσοδον του περικαλούς νέου Ιερού Ναού, εγένοντο κατά την εκκλησιαστική τάξιν, τα θυρανοίξια αυτού.

  Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού εγένοντο την 8ην Ιουλίου του έτους 1956 παρά του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατάρων κ.κ. Μελετίου.