Οι Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

Γενικά

 1. Σε οποιονδήποτε Ιερό Ναό κι αν τελέσουν το Μυστήριο, υποχρεούνται, προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα τέλεσης του Μυστηρίου, να προσκομίσουν στον εφημέριο Ιερέα τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες καθώς και την πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Δήμο, στον οποίο έχει δηλωθεί η Γέννησή του.
 2. Στην περίπτωση που επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο όχι στο Ναό της Ενορίας τους, αλλά σε άλλη Ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον Εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού στο Ναό όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο. Η συνήθεια πάντως αυτή ποιμαντικά δεν ενδείκνυται. Γενικά συνιστάται να τελείται το Μυστήριο στο Ναό της Ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί εκκλησιάζονται οι γονείς, γνωρίζουν προσωπικά τον Ιερέα και το παιδί θα συνεχίσει να έχει στον χώρο αυτό την Εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.
 3. Ο Ιερέας που θα τελέσει το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.
 4. Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται εντός μήνα στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού.
 5. Στην περίπτωση που, για ιδιαίτερο λόγο, το Μυστήριο τελεσθεί εκτός Ενορίας, η Δήλωση Βαπτίσεως προσκομίζεται στην Ενορία του Νεοφώτιστου, προκειμένου να καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο και στη συνέχεια κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.
 6. Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει ετερόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει στον Ιερό Ναό:
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης -Βάπτισής του
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Ειδικές Περιπτώσεις

 1. Σε περίπτωση που με Δικαστική Απόφαση την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή κηδεμόνας, για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί, ή σε κατάσταση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων ότι συμφωνούν.
 2. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία, μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως. Προσοχή! Δικαστική Απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.
 3. Για κάθε περίπτωση, πριν το Βάπτισμα Ανηλίκου, οι γονείς με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητάς, για τη συμφωνία των στοιχείων τους με τη Ληξιαρχική Πράξη, υπογράφουν ενώπιον του Εφημέριου Ιερέα για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου. Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο έτερος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου ή της σχετικής Δικαστικής Απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονέας κηρύττεται ρητά άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.
 4. Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω εύλογου κωλύματος (ασθένειας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφόσον από την μεριά του απόντος γονέα υποβληθεί Βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο ότι συγκατατίθεται για την Βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.
 5. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, ο Εφημέριος οφείλει:
  • να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στη Ληξιαρχική Πράξη και να λάβει τη συγκατάθεσή του γραπτώς.
  • Εάν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνο εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο από το Ληξιαρχείο, με νεώτερη σημείωση και διόρθωση της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
 6. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφόσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται Δικαστική Απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα άσκησης γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και, τέλος, ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.
 7. Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεων ενός ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται, ενέχει τον κίνδυνο ο Εφημέριος να διωχθεί ποινικώς.
 8. Η προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία Ετεροδόξων και Αλλοθρήσκων

Ενήλικες

Στην περίπτωση που ετερόδοξος ή αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται με το Άγιο Μύρο.
 2. Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται με το Άγιο Μύρο.
 3. Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα, βαπτίζεται κανονικά.
 4. Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.) ή άθρησκος, βαπτίζεται.

Οδηγίες

 1. Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ), στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει Χριστιανός Ορθόδοξος αβίαστα και ελεύθερα και την οποία υποβάλλει μαζί με τα έγγραφα νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα στον Ενοριακό Ναό της περιοχής κατοικίας του.
 2. Η Ιερά Μητρόπολη εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή, καθώς και τον χρόνο της Κατήχησης και της Βάπτισης.
 3. Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ὁ Νεοφώτιστος Έλληνας, καταθέτει τη Βεβαίωση Βάπτισης στο Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος. Σε περίπτωση αλλοδαπών, ο Νεοφώτιστος κρατά την Βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του Θρησκεύματος όπου δει.

Νήπια

 1. Ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ο καθένας τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους, στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.
 2. Σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο Εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα, ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικά δοθέν ή, σε περίπτωση δύο ονομάτων, να αφαιρέσει το ένα.
 3. Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί τήν Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική Απόφαση.
 4. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος, ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την Κατήχηση του ανηλίκου.